Jairo`s Nook-Jairin kútik

Discussion in 'Players' Corner' started by tassie-devil, Jul 17, 2017.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
 1. G`Day starostové,
  Anglický moderátorský tým by rád přivítal všechny hráče z uzavřených jazykových fór.
  Toto vlákno je určeno českým a slovenským hráčům, které budou moderovat Jairo, zde budete moci používat svůj vlastní jazyk k vzájemné komunikaci, budou stále uplatňována všechna pravidla fóra.
  Existuje však ještě jedna další žádost, a to při psaní vás žádáme, abyste zveřejnili jak ve vašem jazyku, tak v angličtině, protože to pomůže všem hráčům a modům pochopit.
  Připojte se také k našim hrám a dalším tématům.
  https://translate.google.com/
  Bavte se a užívejte si našeho fóra


  G`Day mayors,
  The English mod team would like to welcome al the players from the closed language forums.
  This thread is for the Czech and Slovak players, which will be moderated by Jairo, here you are able to use your own Language to communicate with each other, all forum rules will still be applied.
  However there is one further request and that is when you post we are asking you to post both in czech or slovak and in english as this will help all the players and the mods understand each other.
  Please also join in with our games and other threads.
   
  Last edited by moderator: Jul 17, 2017
  StarostkaJana and stevosko like this.
 2. stevosko

  stevosko User

  Som moc rád :)

  I happy
   
  StarostkaJana likes this.
 3. Super! Konečne sme sa dočkali! Sen sa stal skutočnosťou. :):p:D Ďakujeme

  Super! We finally got it! The dream has become a reality. Thank you!
   
  ZeleninovýSalátek and stevosko like this.
 4. .Jairo.

  .Jairo. User

  Tak čaute, som rada, že sme to dobojovali až sem. Pozvite aj ostatných ;)

  So, hello, I'm glad we got it up here. Invite others ;)
   
 5. stevosko

  stevosko User

  Dúfam, že to tu neostane mŕtve a vráti sa nám aj Salátek a časom aj tabuľka. Len neviem načo prekladať naše rozhovory o počasí...

  I hope that this will not be dead and Salatek will come back to us and the table will also come back. I just do not know why translate our weather interviews ..
   
 6. Ahoj Jairo, teším sa, že sa znovu stretávame. :)

  Ale myslím si, že ten povinný preklad asi všetkých odradí. :(

  Ale možno z toho bude dobrá zábava, pri preklade preloženej vety naspäť do slovenčiny vznikajú také nezmysly, ako napríklad že stevosko dúfa, že sa vráti stôl :D:D

  Hi Jairo, I'm looking forward to meeting again. :)

  But I think the mandatory translation probably will discourage

  But maybe it will be good fun, translating the translated sentence back into the Slovak language also creates annoyances, such as that the stevosko hopes to return the table
   
  Last edited: Jul 17, 2017
  ZeleninovýSalátek and stevosko like this.
 7. The mandatory translation goes both ways, we the English players also have to do the same if they want to participate in this thread.
  Therefore all players can interact and learn from these experiences with each other

  Povinný překlad jde oboustranně, my, angličtí hráči, musíme dělat totéž, pokud se chtějí zúčastnit tohoto vlákna.
  Proto mohou všichni hráči navzájem komunikovat a poučit se z těchto zkušeností ;):):)
   
 8. stevosko

  stevosko User

  :D si ma dostala, ten preklad som ani neprečítal, iba opravil Salátka a rovno skopíroval - ale keďže stôl má štyri nohy, prečo by sa nemohol vrátiť (a som zvedavý na preklad )

  I did not read the translation, just corrected the Salad and copied - but because the table has four legs, why could not it return (and I'm curious about the translation)
   
 9. Jairo, ty musíš čítať a opravovať tie automatické preklady, aby dávali aj nejaký zmysel?
  Alebo budeš strážiť iba slovenské a české texty, či neporušujú pravidlá?

  Jairo, do you have to read and fix the automatic translations to make some sense?
  Or will you keep only Slovak and Czech texts or do not violate the rules?
   
  ZeleninovýSalátek and stevosko like this.
 10. s.c.lynx

  s.c.lynx Game Administrator Team RisingCities

  Hi guys, One of the reasons for the double postings is to allow all of the team to assist you if there is a problem or question. The translation programs are amazing, but there are limits to their abilities. The programs usually use the most common definition of a word. Not neccessarily the one intended. So if we do have some mistakes we can try to correct them.

  I am so excited that this thread has finally been authorized for us.

  Ahoj kluci, Jeden z důvodů pro dvojité účtování je umožnit všem týmům, aby vám pomohli, pokud se vyskytne problém nebo otázka. Překladatelské programy jsou úžasné, ale jejich schopnosti jsou omezené. Programy obvykle používají nejběžnější definici slova. Ne nutně to, co je určeno. Takže pokud máme nějaké chyby, můžeme se pokusit opravit, prostě nechte lidi vědět nebo odešlete opravu kopie.

  Jsem tak nadšený, že tato vlákna byla pro nás konečně schválena.
   
 11. Dobré ráno všetkým :)
  Mám prosbu. Dalo by sa do názvu pridať česko-slovenský?
  Jairo`s Czech-Slovak Nook - Jairoův česko-slovenský kout

  Aby noví hráči, ktorí sem prídu prvý raz a budú potrebovať pomoc, hneď pochopili, že tu majú možnosť napísať v svojom českom alebo slovenskom jazyku. A mohlo by ich to presmerovať rovno do tohto vlákna.

  Good morning everybody :)
  I have a request. Could Czech-Slovak be added to the title?

  Jairo`s Czech-Slovak Nook - Jairoův česko-slovenský kout

  For new players who come here for the first time and need help, they immediately understand that they have the opportunity to write in their Czech or Slovak language. And they could redirect them straight to this thread.
   
 12. Enriqe-XXX

  Enriqe-XXX User

  Zdravím, súhlasím so @StarostkaJana , ak by bola v názve aj zmienka o jazyku ktorý je tu povolený, navštívilo by toto vlákno viac nových hráčov z našej komunity. ;)

  Hello, I agree wiith @StarostkaJana , if there was also a mention of the language that is allowed here, this thread would visit more new players from our community. ;)
   
 13. Super, už sme tu štyria Slováci, dúfam, že dnes prídu aj českí hráči :)

  Super, we are already four Slovaks, I hope that Czech players will also come today :)
   
 14. Enriqe-XXX

  Enriqe-XXX User

  Mimochodom, budúci mesiac bude mať hra 5. výročie, je niečo pre túto udalosť naplánované, napríklad nejaká akcia? :)

  By the way, next month will be the 5th anniversary, is some event scheduled for this? :)
   
 15. Ahoj Enriqe,
  obávala som sa, že ako prekvapenie k narodeninám našej milovanej hry bude iba jej definitívne zrušenie.
  Ale vytvorenie tohto vlákna mi dáva nádej, že táto hra ešte nie je úplne určená na zánik.
  Možno sa dočkáme aj nejakej narodeninovej akcie. Začínam znovu dúfať. :)

  Hi Enriqe,
  I was afraid that as a surprise to the birthday of our beloved game, it would only be its definitive abolition.
  But the creation of this thread gives me the hope that this game is not yet destined for extinction.
  We may also have some birthday action. I begin to hope again. :)
   
 16. .Jairo.

  .Jairo. User

  Ahojte moji milí.
  Som rada, že sa správa rýchlo šíri. V prvom rade som zmenila názov kútiku, som predsa len ženská a nie chlap ;) Neviem, či do názvu môžeme dať prívlastok česko-slovenský, prejednám to s TL. Každopádne pozvite, koho môžete. Ukážeme aj spoluhráčom z iných krajín, aká sme úžasná komunita. Zároveň naším hostiteľom ďakujem za túto skvelú možnosť.

  Hello my dear.
  I'm glad to spread the message fast. First of all, I changed the name of the corner, I'm just a woman and not a guy ;) I do not know if we can give the title Czech-Slovak, I will discuss it with TL. Anyway, invite who you can. We will also show teammates from other countries, what a wonderful community we are. At the same time, we thank our host for this great opportunity.
   
 17. Ahoj Jairo, som rada, že si im dala najavo, že si ženská a nie chlap. ;)
  Keď nás s.c.rys oslovuje Ahoj kluci, tiež chcem povedať: Ja nie som kluk, ale holka :D

  Hi Jairo, I'm glad you told them you were a woman and not a guy. ;)
  When S.C.Lynx greets us Hello guys, I also want to say that I'm not a guy but a woman :D
   
 18. :) :D


  :) :D
   
 19. Jairo, obávam sa, že dobrá správa sa už nemá kam šíriť, lebo za tie 3 mesiace sa naša komunita rozpadla a väčšina to vzdala.
  Zostalo nás už len pár a to je škoda. Keby sme boli dostali túto možnosť hneď po uzavretí nášho fóra, situácia by bola úplne iná.
  Požiarnici prišli, až keď zhorel dom, dúfam, že vieš, čo tým chcem povedať.

  Jairo, I am afraid that good news can no longer be disseminated because for three months our community has broken up and most have surrendered. Few of us have stayed and it's a shame.
  If we had this option right after closing our forum, the situation would be quite different.
   
 20. stevosko

  stevosko User

  Ahojte. Je nás síce málo, ale nevzdáme to. Tiež so po zrušení fóra asi týždeň hru neotvoril, ale potom mi to nedalo. Spoň ten 75 level dotiahnem a potom uvidíme - ako povedal slepý. Dnes sa tu snáď objavia aj Isaboo so Salátkom.

  Hello. We are few, but we will not give up. Also, after canceling the forum, it did not open the game for about a week, but then it did not. Let the 75 level tighten and then see - as the blind said. Today, Isaboo and the Salátek are also likely to appear here.